Má mise

Práce v Evropském parlamentu

Člen výboru REGI

Výbor pro regionální rozvoj

Člen výboru ENVI

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Ředitel EEF

Evropské energetické fórum

Spolupředseda TRANSFORM

Poslanecká skupina pro buněčné a genové terapie

Člen výboru BECA

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

Člen parlamentní delegace

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení Černé Hory a Albánie

Moje názory

Mojí misí v Evropském parlamentu je podporovat rozvoj České republiky, abychom měli silné Česko v silné Evropě.

Při utváření evropských politik vždy prosazuji kompromisy, které zvýší životní úroveň občanů Evropské unie. Nejdůležitějším tématem jsou pro mě energetická bezpečnost a boj proti rakovině na celoevropské úrovni. K všem tématům, kterým se věnuji přistupuji zodpovědně a se vší vážností.

Považuji se za člověka slušného a pracovitého, který se rád staví k problémům čelem. Politicko-ekonomické zájmy bráním před ideologiemi, které by měli negativní následky. Je pro mě důležité, aby rozhodnutí byli utvořeny na základě faktů a dat, podpořeny zúčastněnými subjekty. Chtěl bych, aby vědecká nestrannost byla ústředním bodem všech evropských diskusí s ohledem na rozsáhlou konzultaci s zainteresovanými stranami.

1

REGI

Výbor pro regionální rozvoj

REGI se soustředí na sbližování jednotlivých regionů na stejnou ekonomicko-sociální úroveň (tzv. Koheze), což je také jednou z dlouhodobých priorit EU. Dále se Výbor REGI věnuje také reakci na změnu klimatu. Snahou rapidně snížit emise skleníkových plynů dochází k ukončení spalování a těžby uhlí. Toto by mohlo negativně ovlivnit hospodářství, zaměstnanost a atraktivitu Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Uhelné regiony proto v následujících letech projdou historickou přeměnou tzv. transformací.  Proto jsme také ve Výboru REGI podpořili vznik Fondu spravedlivé transformace, který našim uhelným regionům pomůže – ve fondu se nachází 42,3 miliard korun. Jsem hrdý, že jsem byl stínovým zpravodajem frakce Renew Europe u tohoto návrhu. Velice dobře se mi koordinoval postup s ministerstvem průmyslu pod vedením pana Havlíčka a ministerstvem životního prostředí pod taktovou pana Brabce.

2

ENVI

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a ochranu potravin

ENVI je největším výborem Evropského parlamentu. Zde se hlavně zabývám zákony týkající se boje proti změně klimatu. Evropská unie má velice ambiciózní cíle v této oblasti, které se musí usměrňovat. Některé legislativní návrhy by jinak mohly úplně zničit energetický, automobilový, chemický a ocelárenský průmysl. Prosazuji rozumnou ekologickou změnu, která je realistická. Věřím v budoucnost jaderné energie a vodíku, podpořenou zemním plynem v přechodném období (do roku 2040). Mojí snahou je, aby transformace byla spravedlivá, rozumná a prospěšná našim občanům. Dále se výbor ENVI soustředí na podporu biologické rozmanistosti, oběhovém hospodářství, veřejném zdraví, bezpečnosti potravin, kvalitě ovzduší a vody či používání chemikálií a pesticidů. Do oblasti životního prostředí mají přesah také některé agendy projednávané ve Výborech ITRE (průmysl, výzkum a energetika), TRAN (doprava a cestovní ruch) a AGRI (zemědělství a rozvoj venkova). Často pracuji s informacemi ministerstva životního prostředí, které má v gesci několik skvělých odborníků.

3

EEF

Evropské energetické fórum

V Evropském energetickém fóru se setkávám s předními špičkami v oblasti energetické technologie, distribuce a výroby. Členové fóra jsou europoslanci a nadnárodní firmy, které mají tu možnost diskutovat a rozebírat legislativní návrhy a utvářet politiky. Dozvěděl jsem se tu o vývoji technologií pro zachycování a ukládání CO2, modulárních reaktorech a kogeneračních jednotkách vodíku (Combined heat & power). Jsem rád, že mohu být součástí takové šlechetné organizace zaměřené na inovace. Všechna naše rozhodnutí jsou založena na principu vědecké neutrality (rozhoduje pouze racionalita založená na vědeckých faktech a datech, ideologie jde stranou).

4

BECA

Zvláštní výbor Evropského parlamentu pro boj proti rakovině

Zvláštní výbor Evropského parlamentu pro boj proti rakovině (BECA) byl zřízen v červnu 2020, aby poukázal na problematiku rakoviny v Evropské unii a nutnosti boje proti tomuto onemocnění. Jako člen výboru jsem se zúčastnil rozsáhlých konzultací s předními světovými odborníky, vnitrostátními parlamenty a mezinárodními organizacemi. Očekává se, že v příštích 25 letech bude rakovina diagnostikována u více než 100 milionů Evropanů, tato čísla poukazují na obrovský rozsah problému, který se před námi nachází a musíme mu čelit. Zapojením do tvorby společného rámce pro léčbu rakoviny podporuji výzkumné pracovníky, lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, a především pacienty a jejich rodiny. Naše pomoc musí být skutečná.

Mandát výboru BECA vypršel ke konci roku 2021. Během působení výboru jsme uskutečnili rozsáhlé veřejné slyšení a přijali závěrečnou zprávu, která obsahuje konkrétní doporučení pro členské státy a instituce EU s cílem posílit odolnost kontinentu proti rakovině. Zpráva obsahuje následující klíčová doporučení:

  •  Po ukončení léčby by měli mít pacienti v EU právo na to, aby se „na jejich nemoc zapomnělo“, a nebylo tedy možné k prodělané rakovině přihlížet například při rozhodování o pojištění či úvěrech.
  •  Do nového programu onkologického screeningu podporovaného EU by měla být kromě rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva zahrnuta i další nádorová onemocnění.
  •  Měla by být zajištěna větší transparentnost v celém farmaceutickém systému, zejména pokud jde o tvorbu cen, kritéria úhrad a skutečné (čisté) ceny léčivých přípravků v různých evropských zemích.

5

TRANSFORM

Evropská aliance pro buněčné a genové terapie.

Jsem rád, že jsem členem aliance TRANSFORM, jejímž cílem je podporovat účinný dialog o buněčné a genové terapii. Mým cílem je umožnit pacientům bezpečný a včasný přístup k těmto inovativním terapiím. Díky alianci se setkávám se skupinami pacientů, lékařskými odborníky a asociacemi, vědci, výzkumníky, průmyslovými subjekty a dalšími zainteresovanými stranami. Jako skupina europoslanců předkládáme konkrétní doporučení o nezbytných přizpůsobeních našich zdravotních systému transformativních terapií, a to i v rámci návrhu Evropské komise pro farmaceutickou strategii. Chci zahájit otevřený dialog o těchto inovativních terapiích na úrovni Evropské unie.

6

D-ME

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora

Černá Hora podala žádost o členství v EU v prosinci 2008, poté Evropská rada v roce 2010 udělila zemi status kandidátské země . Má práce v delegaci zahrnuje všechny kapitoly potřebné pro vstup Černé hory do Evropské unie. V delegaci se soustředíme na fungování demokratických institucí v zemi a boji proti organizovanému zločinu a korupci. Scházíme se většinou s vedením Černohorského parlamentu a jednotlivými ministry. Dne 13. prosince 2021 se uskutečnilo čtrnácté zasedání přístupové konference s Černou Horou.

7

D-AL

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie

Albánie podala žádost o členství v EU v dubnu 2009, status kandidátské země byl Albánii udělen v roce 2014, po splnění určitých opatření. V delegaci se s dalšími europoslanci zajímáme o politický rozvoj, boj proti organizovanému zločinu a postup Albánie v jednotlivých kapitolách pro vstup do Evropské unie. Setkáváme se zejména se zástupci Albánského parlamentu, Kuvendi, kteří nás informují o současné situaci v zemi. Také se setkáváme s Evropskými velvyslanci v Albánii a neziskovými organizacemi. Poslední schůze delegace proběhla 7. února 2022, účastnila se jí také její excelence, Suela Janina, velvyslankyně Albánie při Evropské Unii.