Ochrana osobních údajů

Na webových stránkách Ondřeje Knotka, dostupné z https://ondrejknotek.eu/, přistupujeme k Vašim osobním údajům pečlivě a soukromí návštěvníku, uživatelů a dalších, kteří navštíví naše webové stránky (společně dále jen „Uživatelé“), je jednou z našich priorit. Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a informace o zpracovávání Vašich osobních údajů.

Veškeré zpracovávání osobních údajů z naší strany probíhá vždy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu poslaneckého mandátu Ondřeje Knotka (včetně případného navazujícího mandátu). Pro více informací o ochraně osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat.

Kdo zpracovává vaše údaje?

Ing. Ondřej Knotek
Poslanec Evropského parlamentu
Rue Wiertz 60, 07M105 Willy Brandt
B-1047 Brussel
Belgium

(dále též „Správce“)

Jaké vaše údaje zpracováváme?

Správce zpracovává údaje, které získá od osob tím, že navštíví webovou stránku Ondřeje Knotka. V případě pouhého informativního využití webových stránek, tj. pokud Uživatel webových stránek nevyužije kontaktní formulář nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující informace, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení našich webových stránek a zajištění jejich stability a bezpečnosti:

 • IP-Adresa
 • Datum a čas přístupu
 • Rozdíl časového pásma oproti středoevropskému času(GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Přístupový Status / HTTP statusový kód
 • Předané množství dat
 • Webová stránka, ze které tato žádost pochází
 • Internetový prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze prohlížečového softwaru


Tyto údaje jsou nutné k tomu, aby bylo možné webovou stránku správně zobrazit. Kromě toho mohou být použity podle potřeby též k udržení bezpečného provozu webové stránky a další účely, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje Správce zpracovává na základě svého oprávněného zájmu nebo souhlasu Uživatele.

V případě, že má Správce v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely, může tak činit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je třeba udělit na samostatné listině. Informace o cookies jsou uvedeny níže.

Po jakou dobu Správce osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zpracovává Správce po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy. Jde například o zákonné uchovávání údajů nebo dokumentační povinnosti. Jedná se zejména o povinnosti týkající se uchovávání údajů vyplývající z občanskoprávních, obchodněprávních nebo daňových předpisů. Pokud povinnost uchovávání údajů pomine, budou osobní údaje bezodkladně smazány.

Ostatní osobní údaje jsou zpracovávané po celou dobu využívání našich služeb a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu trvání smluvního vztahu s Uživatelem.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Správce Vaše údaje dále zpracovává za účelem:

 • Zlepšení kvality našich webových stránek
 • Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše webové stránky používány
 • Vyřízení vašich dotazů a požadavků (poté jsou vaše údaje vymazány, nevyžaduje li zákon, nebo jiné nařízení jinak)
 • Zasílání newsletteru, pokud jste se k němu přihlásili
 • Zařazení do soutěží, které kancelář vypisuje, pokud jste se přihlásili
 • Výběrového řízení na stáže a jiné pracovní pozice, pokud jste se k němu přihlásili
Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Za účelem zabezpečení dat Uživatele pečlivě vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Veškerá data jsou umístěna pouze na serverech umístěných v Evropské unii nebo v zemích, zajišťující ochranu osobních údajů způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy České republiky. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.
 • Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.


Správce využívá postupy, které jsou založeny výhradně na minimalizaci počtu osob, které mají přístup k osobním údajům a možnost s osobními údaji nakládat.

Osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu

V případě, že jste nám poskytli Vaše osobní údaje dobrovolně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu můžete provést dle způsobu popsaného v daném konkrétním zpracování Vašich osobních údajů nebo vždy zasláním požadavku na adresu sídla Správce nebo na email ondrej.knotek@ep.europa.eu

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (např. na základě oprávněného zájmu Správce pro prokázání Vámi v minulosti uděleného souhlasu).

Práva uživatelů

Uživatel těchto webových stránek má ve vztahu k osobním údajům následující práva:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které o Vás zpracováváme,
 • právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů v případě, že jsou naplněny podmínky stanovené příslušnými právními předpisy,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, kdy na Vaši žádost můžeme za určitých právními předpisy stanovených podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji,
 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované,
 • právo na námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro naše oprávněné zájmy. V případě, že vznesete námitku, posoudíme individuálně ve Vaší věci, zdali trvají z naší strany důvody pro zpracování Vašimi osobních údajů, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se Uživatel domnívá, že Správce nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem.,
 • právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že zpracování některých z osobních údajů probíhá na základě souhlasu, má Uživatel právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu: ondrej.knotek@ep.europa.eu


Pokud obdržíme žádost k uplatnění Vašeho shora uvedeného práva, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V určitých případech stanovených GDPR nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti jako žadatele, budeme Vás žádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti a pro ochranu našich práv.

Informace o cookies

Správce používá soubory cookies, což jsou malé textové soubory, které po omezenou dobu ukládají určité informace, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí.

Jaké typy cookies používáme

 • Technické cookies a podobné technologie: Z důvodu svého oprávněného zájmu Správce používá technicky nezbytné cookies, které jsou nutné pro provoz webových stránek a pro zajištění jejich funkčnosti. Může se jednat o cookies trvalé nebo jednorázové. Trvalý soubor cookies zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies mohou být použity prohlížečem při dalších návštěvách webové stránky Správce. Trvalé soubory cookies mohou být odstraněny. Jednorázové cookies soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile se zavře prohlížeč. Tyto údaje Správce používá k provozování webových stránek, zejména k identifikaci a řešení chyb, k určování využití webu a k provádění úprav nebo vylepšení. Jedná se o účely, u kterých Správce má oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Svůj prohlížeč může Uživatel nastavit tak, aby tyto soubory cookies blokoval. Správce upozorňuje, že v takovém případě některé části webových stránek nebudou fungovat.


Se svolením Uživatele používá Správce ještě další cookies:

 • Analytické cookies a podobné technologie: Tyto soubory cookies Správci pomáhají analyzovat, jak Uživatelé používají webové stránky. Mohou být využívány např. proto, aby bylo možné měřit a vylepšovat výkon webových stránek. Tyto soubory cookies umožňují například zjistit, jak Uživatel přišel na webové stránky, zda přímo, pomocí vyhledávače nebo prostřednictvím odkazu na sociální síti. Dále se Správce dozví, jak dlouho Uživatelé na stránce zůstávají a na jaké odkazy klikají. Tyto soubory cookies jsou nastaveny na zařízení Uživatele pouze v případě, že při své první návštěvě webových stránek k tomu udělí souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Analytické soubory cookies mohou být kdykoliv odmítnuty, stačí provést změnu v Podrobném nastavení souborů cookies.
 • Reklamní cookies a podobné technologie: Reklamní soubory cookies umožňují zobrazovat reklamu na základě preferencí Uživatele. Mohou být využívány např. proto, aby Správce vytvořil profil zájmů Uživatele a mohli se Uživateli zobrazovat relevantní reklamy. Tyto soubory cookies jsou nastaveny na zařízení Uživatele pouze v případě, že při své první návštěvě webových stránek k tomu udělí souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Reklamní soubory cookies mohou být kdykoliv odmítnuty, stačí provést změnu v Podrobném nastavení souborů cookies. Pokud Uživatel nevyjádří souhlas, nebude příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených jeho zájmům.


Na webové stránce Správce mohou být též umístěny soubory cookies třetích stran. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a správce nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Dále mohou být na webové stránce Správce umístěny příp. další cookies/podobné technologie, jsou-li uvedeny níže v tabulce.

Název Typ Kdo ji využívá Expirace Účel
Nastavení cookies v prohlížeči

Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Je však možné využít ovládacích prvků, které umožňují jejich blokování nebo odstranění.

Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookies v prohlížečích lze zpravidla nalézt v zásadách ochrany osobních údajů nebo v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

Sociálních sítě

Správce je přítomen na sociálních sítích, aby mohl komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou tam přihlášení a aby je tam mohl informovat o svých nabídkách.

Správce upozorňuje, že tyto platformy a jejich funkce používá Uživatel na vlastní odpovědnost. To platí obzvláště pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení). Za nakládání s těmito osobními údaji nenese Správce žádnou odpovědnost a upozorňuje, že osobní údaje mohou být zpracovávány i mimo území Evropské unie.

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

 • Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete, nebo údajů určených ke zveřejnění. Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
 • Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob (Vašich rodinných příslušníků apod.), zamyslete se nad tím, zda je toto předání nutné a potřebné. V případě potřeby si vyžádejte souhlas těchto třetích osob.
 • Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.
 • Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné zvlášť pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem či nás zvlášť kontaktujte.
 • Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.
 • Pokud budete mít pocit, že z naší strany nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím neprodleně, a to buď elektronicky na naši e-mailovou adresu: ondrej.knotek@ep.europa.eu, nebo poštou na adresu Ing. Ondřej Knotek se sídlem Evropský parlament, rue Wiertz 60, Brusel, 1047, Belgie.


Správce se vždy snaží udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.

Jak nás můžete kontaktovat?

Ing. Ondřej Knotek
Poslanec Evropského parlamentu
Rue Wiertz 60, 07M105 Willy Brandt
B-1047 Brusel
Belgie

Samuel Zabolotnij
Palackého 194
Mariánské Lázně 35301
Česká republika